20. 5. 2018

Skauting

O skautingu

Skauting je mezinárodní hnutí, jehož cílem je výchova a sebevýchova lidí všech věkových kategorií. Posláním hnutí je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností. Cílem je především výchova dětí a mládeže v duchu třech základních principů skautingu, které jedince připravují na plnohodnotný a tvůrčí život ku prospěchu sobě i druhým. Tyto principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu, které jsou hlavním měřítkem skautské výchovy a sdělením poslání, které naše hnutí předává nejen dětem a mládeži.

Junák – český skaut, z. s.

Junák sdružuje více než 60 tisíc dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků a je největší výchovnou organizací v Česku. Zároveň je členem světových skautských organizací WOSM, WAGGGS a ISGF.

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek, jehož posláním a účelem je – v souladu s principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu A. B. Svojsíkem – podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí; jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k nejvyšší Pravdě a Lásce; sobě samým; bližním, vlasti, celému lidskému společenství a přírodě.

Skautské hnutí je založeno na třech základních principech

 • povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat a respektovat v životě vyšší hodnoty než materiální;
 • povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, snaha o vzájemné pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
 • povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.

Tyto základní principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

Skautský slib

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven(a) pomáhat vlasti i bližním.“

Slib lze doplnit dobrovolným dodatkem: „K tomu mi pomáhej Bůh.”

Skautský zákon

 1. Skaut je pravdomluvný.
 2. Skaut je věrný a oddaný.
 3. Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.
 4. Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.
 5. Skaut je zdvořilý.
 6. Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.
 7. Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců.
 8. Skaut je veselé mysli.
 9. Skaut je hospodárný.
 10. Skaut je čistý v myšlení, slovech i skutcích.

Dívky a ženy používají znění v ženském rodě.

Skautská výchovná metoda

Skautská výchovná metoda závazně charakterizuje skautskou výchovu. Vychází ze zásad stanovených již zakladatelem skautského hnutí, které byly ověřeny více než sto lety praxe i poznatky moderní pedagogiky. Je založena na sedmi základních prvcích, které dohromady tvoří vnitřně provázaný, nedělitelný systém:

 • slib a zákon
 • učení se zkušeností
 • družina
 • symbolický rámec
 • příroda
 • program osobního růstu
 • dospělí průvodci

Stanovy Junáka ke stažení

Vodní skauting

Vodní skauting je odvětví skautské výchovy, jehož cíle jsou totožné se skautským zákonem a slibem. Od běžného skautingu se liší pouze vodáckým výcvikem, který doplňuje ostatní skautské činnosti. Vodní skauti v Junáku jsou sdruženi v síti vodních skautů a její vedení se nazývá Hlavní kapitanát vodních skautů.

Znak vodních skautů je neodmyslitelně spjat s prvky vodáctví. Dříve byl tvořen spojením kotvy a lilie doplněné stužkou s heslem „Buď připraven”. Dnešní podoba znaku se obešla bez stužky, ale je doplněna lanem, které obepíná trojlístek skautek. Vlajky vodních skautů nejsou jen rozlišovacím prvkem ale i charismatickou součástí aktivit vodních skautů. Jejich vzhled i použití se řídí po generace stálými tradicemi, jejichž znalost pozorovateli může přinést řadu informací o místním dění. Kroj vodních skautů se na rozdíl od pěších skládá z tmavě modré košile a k této barvě jsou laděny i ostatní krojové doplňky. Specifika vodních skautů se odrážejí také v používaném skautském názvosloví: středisko se nazývá přístav a vede jej kapitán přístavu spolu s přístavným; oddíl vede kapitán, jeho zástupcem je palubní a pomáhá jim lodivod; družina se nazývá posádka a vede jí kormidelník s člunařem.